Risikonivået i petroleumsbransjen

22.04.2022

Risikonivået i petroleumsbransjen


Fallende gjenstander har potensial i seg til å forårsake skader på både mennesker og utstyr, og hendelser av denne typen er en vesentlig årsak til personskader på plattformene. Utviklingen i industrien vedrørende antallet på fallende gjenstander hendelser har dessverre ikke vært tilfredsstillende og industrien mener at fortsatt fokus er nødvendig.

En offshoreinnretning har et begrenset fysisk område der man kan drive aktivitet på. Det er ofte trangt der man skal utføre jobben samtidig som aktiviteter foregår på flere plan. De nevnte arbeidsforhold er en utfordring med tanke på fallende gjenstander.

Industrien opererer i værharde havområder, hvor konsekvensene av en ulykke kan bli mer alvorlige enn for andre næringer.

I det tøffe klimaet som installasjonene utsettes for i Nordsjøen, er det noen faktorer som er kan klassifiseres som klimafaktorer. Disse kan lede til at FGH inntreffer. Dette er faktorer som vind, korrosjon og vibrasjoner.

I perioden 2002 - 2010 har gjennomsnittlig 235 hendelser relatert til fallende gjenstander blitt rapportert til RNNP,«Risikonivå i Norsk Petroleumsvirksomhet», hvert år. Nivået på årlig antall rapporterte hendelser har vært nokså jevnt i perioden 2002 - 2007, men svakt nedadgående de tre siste årene, til 146 hendelser i 2010. På norsk sokkel har det vært 2 dødsfall og 85 personskader relatert til fallende gjenstander siden 2002.

Disse fakta viser med all tydelighet at fallende gjenstander er et område som det er viktig å ha kontinuerlig fokus på for å redusere risikonivået i virksomheten.

I følge RNNP er cirka halvparten av fallende gjenstander relatert til enten «boring og brønn» eller «kran og løft»-arbeid de siste årene.
Av totalt 873 analyserte FG-hendelser i perioden 2006-2010 er 27 % knyttet til design/tekniske løsninger, 44 % til menneskelige forhold og de resterende 29 % er forårsaket av ytre forhold som vær, vind, bølger etc.

Kilde: SfS, Samarbeid for Sikkerhet